logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

תקנון אתר

כללי

ברוך הבא לאתר האינטרנט של גלובלינקס התחדשות עירונית בע”מ (להלן: “האתר” יחד עם כל האתרים ועמודי הרשת באתר כמו גם כל אתרי או עמודי משנה, גיבוי, מראה, תחליפים או חליפיים). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות גישה לתכניו, כפוף לתנאים אלו. חלק מהפעולות באתר כפופות לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים. בחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאים או הסכמים אלה. במקרים אלו, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלו והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים על הפעולות הפרטניות שתבצע. במקרה של סתירה בין הוראות פרטניות לבין תנאים כלליים אלו, יגברו ההוראות הפרטניות. כל התנאים בתנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר

אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר, לרבות המודעות, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר ובמודעות כלשהן, באתרי  אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

על ידי שימוש באתר אתה מקבל על עצמך כי נתוני הפרויקטים אינם סופיים, וייתכן ויבוצעו בהם שינויים כתוצאה מאילוצים ביצועיים ו/או תכנוניים. ההדמיות המוצגות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד. לחברה עומדת הזכות לשנות תכניות, מפרטים, פריטים וספקים, כתוצאה מאילוצים ביצועיים, תכנוניים ואחרים. את החברה יחייב חוזה המכר ונספחיו אל מול רוכשי הדירות ונציגויות הבניינים. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכני הפרויקטים, ללא אישור מפורש על-ידי החברה. שימוש שכזה, ייחשב כהפרת זכויות ויהווה עילה לנקיטת צעדים משפטיים מצד החברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה – הדמיות פרויקטים, תכניות דירות, פרטי פרויקטים, תמונות, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הינן של החברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת בכל עת בתנאי שימוש אלה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ לחזור ולקרוא אותה מדי פעם. על ידי שימוש באתר אתה מקבל על עצמך תנאי פרטיות אלה. אם יש בתנאים אלו משום פגיעה כלשהי בך, או אם אינך רוצה להיות כפוף אליהם, אנא אל תעשה שימוש בשירותי האתר. אנו דואגים לפרטיות המשתמשים ונעשה כמיטב יכולתנו לשמור עליה, בכפוף לתנאים אלה. המידע אותו אנו אוספים והשימושים אותם אנו עושים בו:

א. אנו עשויים לשמור מידע ביחס לפעילותך באתר, על מנת לשפר את השירות לך ולמשתמשים אחרים.
ב. הודעות ותוכן אחר שתציג – יישמר בשרתינו.
ג. ייתכן ויישלחו הודעות אליך או אל משתמשים אחרים, כאשר תנקוט בפעולות מסוימות באתר.
ד. אנו עשויים לחלוק סטטיסטיקה מצטברת ביחס לפעילות באתר עם הציבור, עם משתמשים, עם שותפינו כגון מפרסמים, מפתחים או חשבונות קשורים.

הפרויקטים המוצגים באתר הנם פרוייקטים בישראל בתחומי - תמ"א, חיזוק, שימור, הריסה ובנייה של כל החברות בקבוצה ובעלי מניותיה.

פיתוח ושיווק באינטרנט DreamZone

דילוג לתוכן